1.

جزئیات صورتحساب

سفارش شما

هزینه حمل بصورت پس کرایه و درمحل هزینه فوق برای آماده سازی ارسال می باشد.

2.

اطلاعات پرداخت