مبدل اصلی پکیج (22)

مبدل ثانویه (مبدل صفحه ای) (11)