مبدل اصلی پکیج (25)

مبدل ثانویه (مبدل صفحه ای) (11)